Jesteś tutaj:

Nabór wniosków na wymianę kopciuchów- edycja 2020

Data: 04.02.2020 r., godz. 10.20    645
W 2020 r. Gmina kontynuuje Program Wymiany Pieców polegający na dofinansowaniu zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. W ramach gminnego projektu mieszkańcy mogą uzyskać dotację w wysokości do 75% poniesionych kosztów (do 6 000,00 zł). Nabór wniosków już się rozpoczął i będzie trwać do 30 czerwca 2020 r.
Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja czyli wydobywające się pyły i gazy z kominów domów przy spalaniu paliw stałych takich jak m.in. węgiel, miał, koks, ekogroszek.

Urząd Gminy Jabłonna kontynuuje w 2020 roku program udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Jabłonna zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza przez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Nabór wniosków rozpoczyna się 3 lutego 2020 r. i będzie trwać do 30 czerwca 2020 r. Decyduje kolejność złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Jabłonna. Realizacja wniosków odbywać będzie się do wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy na ten cel.

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe niskoemisyjne źródło ciepła takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na pellet lub pompa ciepła.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 75% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż do 6 000,00 zł.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia, tj. w szczególności:
- kosztów demontażu dotychczasowego źródła ciepła,
- kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła z zasobnikiem ciepłej wody,
- kosztów wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
- kosztów modernizacji i budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest na podstawie umowy i stanowi refundację części kosztów poniesionych w związku z realizacją przedsięwzięcia na postawie faktur/rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Główne warunki dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ogrzewania:
- wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz w przypadku kilku współwłaścicieli posiada ich pisemne zgody na realizacje przedsięwzięcia,
- budynek mieszkalny w którym będzie realizowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie Gminy Jabłonna,
- wnioskodawca nie posiada drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem),
- wnioskodawca jest osobą fizyczną, a na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, w którym będzie wykonywane przedsięwzięcie nie jest prowadzona, jak również nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza,
- poniesione koszty przedsięwzięcia przed zawarciem umowy z Gminą Jabłonna nie zostaną dofinansowane.


Procedura udzielania dotacji:

- złożenie wniosku w okresie 03.02.2020 - 30.06.2020 w Urzędzie Gminy Jabłonna, Biuro Obsługi Interesanta na parterze,
- weryfikacja wniosku, w tym wizja pracowników urzędu na nieruchomości, a w przypadku braków we wniosku wezwanie wnioskodawcy do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni,
- podpisanie umowy z Gminą Jabłonna,
- realizacja przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę:
a) likwidacja starego pieca, kotła opalanego paliwem stałym,
b) montaż nowego kotła,
- po realizacji przedsięwzięcia złożenie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Jabłonna,
najpóźniej do 30 października 2020 r.,
- weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji, w tym wizja pracowników urzędu na nieruchomości, a w przypadku braków wniosku wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia w ciągu 14 dni,
- wypłata środków na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.