Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Zgłoszenie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Jabłonna w celu możliwości opracowania przez Wójta Gminy Jabłonna planu rozwoju sieci kanalizacyjnej

2141

Zgłoszenie szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej

Zgodnie z art. art. 3 ust. 3 pkt 1), 2) i 4) w związku z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także aktualnych informacji do sporządzenia sprawozdania dotyczącego gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy. 

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jabłonna (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością) z prośbą o dokonanie zgłoszenia do ww. ewidencji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w terminie do dnia 31.01.2024r. dla istniejących budynków lub w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania budynku.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ww. ewidencji.

Zgłoszenia można dokonać poprzez:

  • wypełnienie zgłoszenia do ewidencji klikając w link https://ankieta.ecogmina.com.pl/?Gmina=1015
  • dostarczenie wypełnionego druku zgłoszenia do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Jabłonna lub do wrzutni na dokumenty zlokalizowanej w budynku urzędu od strony ul. Modlińskiej albo drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna


Zgłoszenie do wydruku - do pobrania

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy - właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie w trakcie kontroli takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników na terenie Gminy Jabłonna powinny być wykonywane przez firmy posiadające aktualne zezwolenie Wójta Gminy Jabłonna na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. 

Właściciele nieruchomości, którzy nie zawarli jeszcze umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to jak najszybciej. 

Wykazy uprawnionych firm znajdują się w linkach poniżej:

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Jabłonna na prowadzenie na terenie Gminy Jabłonna działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Jabłonna na prowadzenie na terenie Gminy Jabłonna działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 5a, 5aa, 5ab cyt. wyżej ustawy Wójt Gminy Jabłonna ma obowiązek co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli kontrolować posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zgodnie z art. 10 ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, określonych  w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna, utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli - podlega karze grzywny.