Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Pozbądź się azbestu w 2024 roku

282

Obecnie azbest zwany też eternitem zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami (najczęściej przy łamaniu i kruszeniu), docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Włókna azbestowe pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka – są czterokrotnie cieńsze od włosa. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20-30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Wyroby zawierające azbest mogą być stosowane w Polsce tylko do końca 2032 roku.

azbest.jpg (40 KB)

W związku z powyższym Wójt Gminy Jabłonna w 2024 roku będzie kontynuował realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032”.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna na lata 2017-2032

Celem programu jest pomoc właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna w usuwaniu wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt azbestowo cementowych płaskich lub falistych) z nieruchomości - metodami dopuszczonymi do stosowania na terytorium Polski. Pomoc ta uzależniona jest od pozyskania przez Gminę Jabłonna w 2024r. dotacji na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Środki na udzielenie dotacji pochodzić będą ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Jabłonna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) oraz ze środków własnych Gminy Jabłonna, w szczególności pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W przypadku nie pozyskania środków z WFOŚiGW lub braku środków własnych Gminy, dotacje nie będą przyznawane.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie Wnioskodawcy. W ramach zadania nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.


Wnioski właścicieli nieruchomości (użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości), zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania, według powyższych zasad, na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna będziemy przyjmować do odwołania w zależności od terminu naboru wniosków ogłoszonego przez WFOŚiGW w Warszawie.


Wnioski należy składać na wymaganym formularzu wraz z załącznikami, dostępnymi do pobrania poniżej.

Wnioski o 100% dofinasowanie w formie bezgotówkowej mogą składać:

a) osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami,

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale zarejestrowaną i prowadzoną pod innym adresem niż adres nieruchomości objętej dofinansowaniem,

c) wspólnoty mieszkaniowe,

d) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminną osobą prawną.


Wnioski o częściowe dofinasowanie (40%) w formie bezgotówkowej przy udziale wkładu własnego (60%) mogą składać:

a)      osoby prawne,

b)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną i prowadzoną pod adresem nieruchomości, która miałaby być objęta wsparciem.

Ww. podmioty otrzymają jedynie częściowe dofinansowanie pochodzące ze środków WFOŚiGW w Warszawie (40%) przy udziale wkładu własnego tj. kosztu pozostałego do sfinansowania ponad dotację uzyskaną przez Gminę Jabłonna z WFOŚiGW w Warszawie.

 
Właściciel nieruchomości (użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości), w przypadkach określonych w przepisach prawa, obowiązany jest zgłosić prace związane z demontażem pokryć dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 

Dofinansowaniu  podlega  unieszkodliwianie  wyrobów  zawierających  azbest,  dla  których wykorzystujący wyroby zawierające azbest sporządził i złożył Marszałkowi Województwa (osoby prawne, przedsiębiorcy)  lub odpowiednio  prezydentowi  miasta,  burmistrzowi  lub  wójtowi (osoby fizyczne) - informację  o  wyrobach zawierających  azbest  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  grudnia  2010r.  w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest  oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).


Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Jabłonna, a Wnioskodawcą, której treść określona jest w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu będą realizowane przez Wykonawcę wyłonionego przez Urząd Gminy Jabłonna posiadającego możliwości techniczne i prawne umożliwiające wykonywanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych.


Średnia waga 1 m2 płyty azbestowo-cementowej płaskiej lub falistej podlegającej unieszkodliwieniu wynosi 15,0 kg.

Poniżej zamieszczamy wymagany formularz wniosku w sprawie przyznania pomocy na usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna oraz wymagane formularze załączników do wniosku.

Wniosek
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Zamieszczamy także odnośnik do Uchwały Nr XX/251/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie udzielania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna

link do uchwały: 

Uchwała nr XX/251/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2020r. w sprawie udzielania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Jabłonna

https://bip.jablonna.pl/container/rada%20gminy/kadencja2108-2023/uchwaly/2020%20-%20kadencja%20VIII/31.08.2020/XX-251-2020.pdf

Szczegółowych informacji udzieli pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna – p. Agnieszka Otowska, tel. (22) 76-77-340; e-mail: a.otowska@jablonna.pl

 

W roku 2023 zadanie „Demontaż oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna – etap XII” dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotacją w kwocie 11.481,42 zł przy całkowitym koszcie realizacji prac wynoszącym 50.637,96 zł.