Jesteś tutaj:

Drogi

3061
Dotyczy: wniosków o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego tytułu umieszczenia w nim urządzeń, wniosku na zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wniosek zezwolenia na lokalizacje / przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej.
OGÓLNY OPIS:
Aby wniosek został rozpatrzony, należy złożyć go w Kancelarii Urzędu Gminy Jabłonna wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Jabłonna - Wydział Gospodarki Komunalnej, informacji udziela Kancelaria Urzędu Gminy - ul. Modlińska 152 pod tel. 22 7673385.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2004 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 . poz. 460 z póź. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 ze zm.) na lokalizacje infrastruktury technicznej – sieci gazociągu, linii kablowej NS., nn. oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
2. Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015 r. o zmianie uchwały nr X/87/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządca jest Wójt Gminy Jabłonna ( Dz. Urz. Woj. Maz. 2015 r. poz. 4834) zajęcie pasa drogowego,
3. Ustawa z dni 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ) wydanie zaświadczenia połączenia nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków z droga publiczną,
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze późn. zm.) § 79 Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124
z późn. zm.) a także art. 29 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 20016 r. poz. 290 ze zm.) na projektowy zjazd indywidualny ,
5. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowym 9 Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 03. 177.1729) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 ) z dn. 23. 12. 2033 r.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  
1 miesiąc
7 dni zaświadczenie

TRYB ODWOŁAWCZY:
W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji można odwołać się do Wójta Jabłonny.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniony wniosek.
Dokumenty zakreślone we wniosku.

OPŁATY:
Bez opłat

Do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej reklamy lub obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (.doc)
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (.doc)

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę*zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej (.doc)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (.doc)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (.doc)