Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wydanie/zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia planowanego na terenie Gminy Jabłonna

5039

Wnioskodawca:

Podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Jabłonna w przypadku planowanych przedsięwzięć, dla których zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji jest wójt


Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.).


Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Jabłonna prowadząca sprawę:

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój nr 29
Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Otowska, tel. /22/ 76-77-340


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (formularz do pobrania) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – 4 oryginalne egzemplarze,
2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko /zawierający dane wynikające z art. 66 ustawy o oś, sporządzony w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z jego zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego/.
W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. – Dz. U. z 2019r., poz. 1396 – ze zm.) – należy przedłożyć 5 egzemplarzy Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko .
3. Karta informacyjna przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /zawierająca dane wynikające z art. 62a ustawy ooś, sporządzona w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z jej zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego/.
W przypadku gdy planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. – Dz. U. z 2019r., poz. 1396 – ze zm.) – należy przedłożyć 5 egzemplarzy Karty informacyjnej przedsięwzięcia.
4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę tj. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obejmujący działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
5. Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, sporządzona na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 4, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę tj. obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z wyznaczoną odległością 100 m, a także obejmującym działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę tj. obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, a także obejmujący działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisu z rejestru gruntów. W razie wątpliwości w tym zakresie tut. organ wezwie Inwestora do dołączenia wypisu z rejestru gruntów, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10,
7. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 – j.t ze zm.),
8. Analiza kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mająca na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia – w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz inni przedsiębiorcy, planujący budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej,
9. Pełnomocnictwo do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa),
10. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie/zmianę decyzji (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),

11. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).


Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 87 ustawy ooś stosuje się przepisy dotyczące wydania decyzji środowiskowej. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.


Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Zgodnie z art. 72a ustawy ooś organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, jest obowiązany do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.


Opłaty:
1. 205,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. 205,00 zł – opłata skarbowa za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
3. 105,00 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby,

4. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),


Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

1. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy Oddział w Jabłonnie
Nr: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

2. bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Jabłonnie (budynek Urzędu Gminy Jabłonna, wejście od ul. Zegrzyńskiej).
3. kartą w budynku Urzędu Gminy Jabłonna,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Wójta Gminy Jabłonna.


Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,

c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Jabłonna. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Jabłonna oświadczenia (formularz do pobrania) o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, określana także jako ustawa ooś (t. j. - Dz. U. z 2020r., poz. 283 – ze zm.),
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839),
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.),


Do pobrania:
1. Wniosek,
2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego.

4. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach art. 73 ustawy o OŚ