Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

2496
Wnioskodawca:
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić na terenie Gminy Jabłonna działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.).

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Jabłonna prowadząca sprawę:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój nr 29
Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Otowska, tel. /22/ 76-77-340

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (formularz do pobrania) o udzielenie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jabłonna działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2. Zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku) albo oświadczenie (formularz do pobrania) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa, promesa).
4. Wykaz pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem (kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów).
5. Dokument potwierdzający prawo władania terenem bazy transportowej (akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy). W przypadku gdy prawo władania terenem bazy transportowej przysługuje kilku współwłaścicielom należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli.
6. Umowy lub oświadczenia poświadczających możliwość regularnego mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w niniejszym zakresie lub dokumentu (oświadczenie, dokumentacja fotograficzna) potwierdzającego posiadanie na terenie bazy transportowej własnej myjni samochodowej spełniającej wymagania określone w odrębnych przepisach, w której przedsiębiorca ma możliwość regularnego mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).
8. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).
9. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).

Zmiana zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Jabłonna działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
Na podstawie art. 8a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Jabłonna wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu, a zmiana zezwolenia następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Jabłonna.

Od wnioskodawcy ubiegającego się o zmianę udzielonego zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Jabłonna działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest złożenie:

1. Wniosku o zmianę udzielonego zezwolenia (formularz do pobrania),
2. Pełnomocnictwa – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),
3. Dokumentu potwierdzającego zmianę, która jest przedmiotem wniosku (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),
4. Dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej za zmianę udzielonego zezwolenia (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),
5. Dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).

Opłaty skarbowe:
1. 107,00 zł – opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Jabłonna działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2. 53,50 zł (50% stawki określonej od zezwolenia) – opłata skarbowa za zmianę udzielonego zezwolenia w zakresie przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności,
3. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

1. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy Oddział w Jabłonnie
Nr: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001


2. bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Jabłonnie (budynek Urzędu Gminy Jabłonna, wejście od ul. Zegrzyńskiej).
3. kartą w budynku Urzędu Gminy Jabłonna,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Wójta Gminy Jabłonna.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Jabłonna. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Jabłonna oświadczenia (formularz do pobrania) o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2019r. poz. 2010 – ze zm.);

2.
Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28.08.2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy Jabłonna działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3.
Uchwała nr XLI/464/2022 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz. U. z 2019r., poz. 1000, ze zm.)

Do pobrania:
Wniosek o udzielenie zezwolenia
Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
Wniosek o zmianę udzielonego zezwolenia
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję