Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Wpis (zmiana wpisu, wykreślenie) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jabłonna

3916
Wnioskodawca:
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jabłonna

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 9ca ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wójt nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa powyżej, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Jabłonna prowadząca sprawę:
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój nr 29, tel. 22 76-77-340
Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Otowska, tel. /22/ 76-77-340

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (formularz do pobrania) o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. Oświadczenie (formularz do pobrania) o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).

Zmiana posiadanego wpisu w rejestrze:
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca, na podstawie art. 9ba ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zmianę posiadanego wpisu (formularz do pobrania),
2. Dokument potwierdzający zmianę, która jest przedmiotem wniosku (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),
3. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy),

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru:
Zgodnie z art. 9cb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Opłaty:

50,00 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej (wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru nie podlega opłacie skarbowej),
25,00 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (rozszerzenie katalogu odbieranych odpadów komunalnych),
17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze,
17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze,
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

• przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy Oddział w Jabłonnie
Nr: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

• bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Jabłonnie (budynek Urzędu Gminy Jabłonna, wejście od ul. Zegrzyńskiej).
• kartą w budynku Urzędu Gminy Jabłonna,

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Wójta Gminy Jabłonna.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji odmawiającej przedsiębiorcy wpisu do rejestru stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Jabłonna. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Jabłonna oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.),
• Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 646, ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122),
Uchwała nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.).


Do pobrania:
Wniosek o wpis do rejestru
Oświadczenie