Jesteś tutaj:

Tryb małych zleceń

1529
Tryb małych zleceń uruchamiany poprzez złożenie oferty na realizację zdania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiotu wymienionego w art.3 ust. z pominięciem procedury konkursowej.

Realizacja zadania musi spełniać łącznie następujące warunki:

- lokalny lub regionalny charakter zadania publicznego,
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Urząd Gminy Jabłonna po stwierdzeniu celowości realizacji zadania, zamieszczana ofertę (na okres 7 dni) w BIP, w siedzibie urzędu gminy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.jablonna.pl

W ciągu 7 dni roboczych od dnia zamieszczenia każdy ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących oferty. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag zawierana jest z organizacją umowa o realizację zadania publicznego.

Dla tak zlecanych zadań wprowadzone zostały dwa dodatkowe ograniczenia:

- łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł,
- wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Do umowy zawieranej w ramach trybu małych zleceń stosuje się te same regulacje co do umów zawieranych w otwartym konkursie ofert.

Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów.UPROSZCZONE OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Uproszczona
oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Rodzinna tarcza
antykryzysowa – jak zrozumieć cyfrowy świat i odnaleźć w nim miejsce dla
rodzinnych relacji. 

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Stowarzyszenie Dobra Edukacja złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym tytuł zadania: Rodzinna tarcza antykryzysowa – jak zrozumieć cyfrowy świat i odnaleźć w nim miejsce dla rodzinnych relacji.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. 

Uproszczona
oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania:
Zumba – korzystaj z życia! 


Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji
zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. 


Stowarzyszenie Zawsze w Formie złożyło w trybie art.
19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym, wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych tytuł zadania: Zumba – korzystaj z życia ! 


Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie
7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące
złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: 

Urząd Gminy Jabłonna,
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.