Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

5962
Zgłaszający:
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska (art. 378 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska) obowiązana do zgłoszenia:
- przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (art. 152 ust. 3 i art. 153 ustawy Prawo ochrony środowiska).
- w okresie gdy oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód jest już eksploatowana - w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym oczyszczalnia ścieków została objęta obowiązkiem zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić jeżeli Wójt Gminy Jabłonna w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Jabłonna prowadząca sprawę:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój nr 29
Szczegółowych informacji udzieli: Agnieszka Otowska, tel. /22/ 76-77-340

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (formularz do pobrania),
2. Zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę (art. 30 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane) (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego),
3. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego),
4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego),
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego).

Opłaty skarbowe:

1. 120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
2. Nie pobiera się opłaty skarbowej za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia eksploatacji instalacji na potrzeby własnego gospodarstwa domowego, na podstawie art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, ze zm.),
3. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
1. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy Oddział w Jabłonnie
Nr: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

2. bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Jabłonnie (budynek Urzędu Gminy Jabłonna, wejście od ul. Zegrzyńskiej).
3. kartą w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji w sprawie sprzeciwu stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Jabłonna. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Jabłonna oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Rezygnacja, zakończenie eksploatacji instalacji, zmiana danych lub informacji, ponowne zgłoszenie instalacji:

Prowadzący instalację, jest obowiązany:
1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b) zakończeniu eksploatacji instalacji,
c) zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

Ww. informacje należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
1) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
2) zakończenia eksploatacji instalacji,
3) zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przepisy karne:

Kto, będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny.
Tej samej karze podlega, kto:
1) eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu,
2) narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 – j.t. ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880),
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 – j.t. ze zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – j.t. ze zm.),
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 – j.t. ze zm.).

Do pobrania:
Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód