Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu Wójta Gminy Jabłonna

1777
Wnioskodawca:
Każdy podmiot żądający informacji o środowisku i jego ochronie.
Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Informacje podlegające udostępnieniu:

Informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 – j.t. ze zm.), które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu Wójta Gminy Jabłonna - z wyłączeniem informacji udostępnionej w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) stosuje się odpowiednio.
Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, udostępnia się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób udostępnienia informacji:

Informacje udostępnia się w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Jabłonna prowadząca sprawę:
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój nr 29, tel. 22 76-77-329

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (formularz do pobrania),
2. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa),
3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy).

Stawki opłaty skarbowej:
1. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać z chwilą złożenia wraz z wnioskiem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii:
1. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna:
Bank Spółdzielczy Oddział w Jabłonnie
Nr: 09 8013 1016 2002 0009 7014 0001

2. bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Jabłonnie (budynek Urzędu Gminy Jabłonna, wejście od ul. Zegrzyńskiej).
3. kartą płatniczą w budynku Urzędu Gminy Jabłonna.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Stawki opłat za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie:
1. 5,00 zł - opłata za wyszukiwanie informacji, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów /jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5,00 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1/,
2. 0,10 zł za każdą stronę - opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów,
3. 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej - opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii,
1,50 zł za stronę kopii kolorowej - opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii,
Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie:
1) 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
2) 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
3) 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 3, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
4) 841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.
4. 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD – opłata za udostępnienie informacji w formie elektronicznej,
5. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie uiszcza się:

- po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wysokości opłaty, przez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jabłonna wskazany w zawiadomieniu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Jabłonna. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Jabłonna oświadczenia (formularz do pobrania) o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. - Dz. U. z 2020r., poz. 283 – ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. – Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010r., Nr 215, poz. 1415 ze zm.).

Do pobrania:
1. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
2. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.