Jesteś tutaj:

Aktualności

1660
12.07.2021r. - 30.08.2021r. 

ZUMBA FITNESS zajęcia bezpłatne02.07.2021 r.

Plakat akcji fundacji Dzielna Matka - wakacje z końmi po angielsku (lipiec-sierpień). W programie: zajęcia z końmi połączone z nauką języka angielskiego edukacyjny film jak spędzać wolny czas w wakacje.: Wykład: radość bez alkoholu.jak sobie dawać radę w życiu i nie nadużywać szkodliwych substancji. Miejsce: Stajnia Klucz. Dodatkowo: wyjazd w teren Puszczy Bolimowskiej, ognisko z kiełbaskami, zajęcia relaksacyjne dla matek. Informacje: Monika - 501810801. Projekt dofinansowany w ramach współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi.

15.06.2021 r.

PROJEKT REALIZOWANY w RAMACH WSPÓŁPRACY GMINY JABŁONNA z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI MAMy WAKACJE! z GMINY JABŁONNA Fundacja LUPUS PÓŁKOLONIE DLA DZIECI CENTRUM SPORTÃW BE FIt w SKIERDACH lipiec sierpień 2021 TYGODNIOWE TURNUSY: 5-9.07 2-6.08 4L. MODLIŃSKA 12-16.07 9-13.08 16-20.08 ATRAKCJE: 19-23.07 2WYCIECZKI TYGODNIOWO 26-30.07 23-27.08 -ZAJĘCIA TANECZNE OD8:00-17:00 8:00 -ZAJĘCIA SZTUK WALKI LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! -ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE -ZAJĘCIA PLASTYCZNE -ZAJĘCIA MASTER MIND -GRY ZABAWY INTEGRACYJNE -ZAWODY SPORTOWE z NAGRODAMI |WIELE INNYCH ZAPEWNIAMY CIEPŁY POSIŁEK! CENA 150 ZŁ ZA TURNUS ZAPISY ELEKTRONICZNE WDNIU ODGODZ 10:00 ZCZEGÃŁOWE INFORMACJE NA: FACEBOOK.COM/FUNDACJALUPUS WWW.JABLONNA.PL INFORMACJE: f FACEBOOK/FUNDACJALUPUS


28.06.2021 r.

18.05.2021 r.

07.04.2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 433/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadań.


----------------------------------------
06.04.2021 r.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


----------------------------------------
Wsparcie dla organizacji, które nie skorzystały jeszcze z pomocy.

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z którym współpracuje Gmina Jabłonna pomoże zainteresowanym w sprawdzeniu czy mogą skorzystać z wsparcia oraz w wypełnieniu wniosku.
Kontakt : http://lowes.boris.org.pl/kontakt/

Szczegóły tarczy poniżej:

https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

______________________________


----------------------------------------

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Projekt edukacyjno-patriotyczny „Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy”

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie Inicjatyw i Inspiracji ESS złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej tytuł zadania: Projekt edukacyjno-patriotyczny „ Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy” Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.
---------------------------------
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Sprawny senior – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Jabłonna 50+, promujące abstynencję i zdrowy styl życia
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
„Fundacja Lupus” złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania: Sprawny senior – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców Gminy Jabłonna 50+, promujące abstynencję i zdrowy styl życia.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

" =""="" style="color:#000000">
" =""="" style="color:#000000">Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Szlak Fortyfikacji Wojennych (Ścieżka Dydaktyczna)
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszanie Res Publica Trzciany złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania: Szlak Fortyfikacji Wojennych (Ścieżka Dydaktyczna)
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.


09.07.2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport - wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży"
10.06.2020 r.Ankieta „Tarcza Antykryzysowa” – NGO
19.05.2020 r.

Badanie przeprowadzane przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS, na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ANKIETA


Spotkanie specjalistyczne poświęcone instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej
04.05.2020 r.

Stowarzyszenie BORIS zaprasza do udziału w spotkaniu specjalistycznym poświęconym instrumentom wsparcia dla organizacji pozarządowych w tarczy antykryzysowej w dniu 5 maja 2020 w godz. 15.00-18.00, każdy przed swoim komputerem.
W czasie spotkania powiemy m.in.:
1. z jakich instrumentów pomocowych mogą skorzystać organizacje pozarządowe zarówno te nieprowadzące jak i te prowadzące działalność gospodarczą;
2. jak wypełnić wniosek do Urzędu Pracy;
3. jak wypełnić wniosek do ZUS
4. odpowiemy na pytania organizacji związane z tarczą antykryzysową.

Link do wydarzenia: https://wydarzenia.ngo.pl/321560-spotkanie-specjal-jak-organizacje-pozarzadowe-w-praktyce-moga-skorzystac-z-tarczy-antykryzysowej.htmlTarcza dla organizacji
Od 28 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.


Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: kultury, sztuki, ochrony dóbr, kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.       
                      
----------------------------------------------------


Konkursy ofert na realizacje zadań publicznych- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Bez barier- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością" oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Profilaktyka poprzez sport- wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży". Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2019 r.
----------------------------------------------------


Sąsiedzi się poznają!
Projekt "Sąsiedzi się poznają" zrealizowany został przez Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123 we współpracy z Gminą Jabłonna w ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Program sfinansowano ze środków Gminy Jabłonna.


----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wchodzą w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.
Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.


-------------------------------------------------------------------

Konkursy dla organizacji pozarządowych!
Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursach!