Ustawienia strony

Wyszukiwarka

BIP, ePUAP, Youtube, Facebook

Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

1329

Odpowiedzialni Społecznie 2023

Starosta legionowski wspólnie z Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zaprasza  pracodawców z terenu naszego powiatu do wzięcia udziału w konkursie "Odpowiedzialni Społecznie". Edycja 2023 jest już siódmą z kolei.

Celem konkursu jest popularyzacja idei odpowiedzialnego, solidarnego społecznie biznesu i uhonorowanie pracodawców, instytucji i pracowników z terenu powiatu legionowskiego, którzy podejmują się takich działań. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z obowiązującym prawem i w poszanowaniu etycznych zasad współpracy.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie, Pracownik Odpowiedzialny Społecznie oraz kategorii specjalnej „Osobowość”, w ramach której doceniany jest całokształt wieloletniej indywidualnej działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania i odpowiedzialności społecznej.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie kompletu dokumentów do dnia 24 listopada, które są do pobrania w na www.cis.legionowski.pl, www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy  - Osobowość

Formularz zgłoszeniowy - Przedsiębiorca/Instytucja Odpowiedzialni Społecznie

Formularz zgłoszeniowy - Pracownik Odpowiedzialny Społecznie

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza 8. edycję konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2023” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” - to wyróżnienie przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym oraz osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu, wspierającym i zaangażowanym w rozwój i upowszechnienie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w tym obszarze czyli spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni pracy i inwalidów, kół gospodyń wiejskich, fundacji, stowarzyszeń oraz spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (jednostek samorządu terytorialnego, Państwowych Urzędów Pracy oraz biznesu).

W tym roku honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w 6 kategoriach konkursowych:

Rozwój
Reintegracja
Odpowiedzialność
Osobowość
Odkrycie
Super Marka

Szczegóły udziału w konkursie określa Regulamin umieszczony na stronie: https://mcps.com.pl/rusza-konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2023-pod-patronatem-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/

Aby wziąć w nim udział należy przesłać do: 14 kwietnia 2023 r. wniosek zgłoszeniowy pocztą elektroniczną na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na adres:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2023”.

Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć prezentację działalności. Forma materiału - do wyboru: (zgodnie z Regulaminem). W warstwie merytorycznej, musi on zawierać odpowiedzi na pytania sformułowane w kryteriach oceny kategorii, w której Zgłaszający (-a) aspiruje do wyróżnienia (patrz: § 4 Regulaminu: Zasady konkursu).

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy dzwonić na numer telefonu: (22) 376 85 65 (od 8:00 do 16:00) lub pisać na e-mail: andrzej.idziak@mcps.com.pl

Kampania społeczna „Właśnie po to” jest akcją realizowaną z inicjatywy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

 
 
Idea kampanii
 
Okazywanie wsparcia, zrozumienia dla ograniczeń wynikających z choroby lub niepełnosprawności, czy też zaspokajanie konkretnych potrzeb osób, których na nie po prostu nie stać, ma wymiar głęboko ludzki. Bo dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się je dzieli. W odróżnieniu od całej masy przedsiębiorstw komercyjnych istniejących na rynku, które w swej działalności skupiają się tylko na osiąganiu zysku, przedsiębiorstwa społeczne,  mają na względzie również korzyści społeczne. W kampanii „WŁAŚNIE PO TO”, w której promujemy przedsiębiorczość społeczną, chcemy zwrócić uwagę na to zjawisko i  zachęcić Konsumentów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych wspierających tego typu działalność.
 
Kim są przedsiębiorcy społeczni?
 
Przedsiębiorstwa społeczne to podmioty gospodarcze, który korzystają z narzędzi i technologii biznesu w celu osiągnięcia korzyści społecznych. Podmioty te, chociaż funkcjonują na wolnym rynku, nie skupiają się w swej działalności tylko na generowaniu zysku, lecz biorą pod uwagę również dobro pracownika oraz interes społeczny. Rozwiązują w ten sposób konkretny problem lokalny, przywracając godność i niezależność ekonomiczną osobom wykluczonym społecznie. O ile „normalny” biznes dąży do realizacji celów i maksymalizacji zysku, o tyle – firmy w domyśle „społeczne” – są przedsiębiorstwami, których głównym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Intensyfikują korzyści społeczne, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, pomagają osobom z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnym. Są specyficzną formą działalności gospodarczej, która łączy grupowe bądź indywidualne zaangażowanie, naukę podstaw biznesu z prospołeczną funkcją integrowania ludzi. Niektóre z nich oraz to czym  się zajmują i jaki mają pomysł na rozwiązywanie lokalnych problemów, chcieliśmy pokazać w kampanii #wlasniePoTo.
 
Inspiratorami kampanii są Stowarzyszenie BORIS, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Stowarzyszenie Europa i My oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
 

Rząd przyjął projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 15 grudnia 2021 r.

Projekt dostosowuje rozwiązania zawarte w ustawie o zatrudnieniu socjalnym do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, w szczególności uwzględniających sytuację na rynku pracy. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osobę wykluczoną społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.


Uczestnikami zajęć w CIS są osoby, które wymagają szczególnej pomocy, dlatego zakres usług świadczonych przez centra zawiera elementy szeroko pojmowanej edukacji, umożliwiającej powrót do pełnienia ról społecznych oraz przywracania wśród uczestników zdolności świadczenia pracy.


Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym zawiera propozycje następujących zmian:

1. Poprawiających sytuację uczestników centrów integracji społecznej (CIS)

 • Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS włącznie z okresem próbnym (obecnie podczas 1-miesięcznego okresu próbnego uczestnik otrzymuje jedynie 50 proc. świadczenia integracyjnego),
 • Uelastycznienie czasu uczestnictwa w CIS do 30 h tygodniowo (obecnie 6 h dziennie),
 • poszerzono możliwość przedłużania okresu uczestnictwa w CIS o 6 miesięcy, po zmianie maksymalny okres uczestnictwa będzie mógł trwać łącznie 24 miesiące (obecnie 18 miesięcy),
 • Przyznanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, łącznie 12, z zachowaniem świadczenia integracyjnego (obecnie 6 dni),
 • Wydłużenie okresu niezdolności do pracy wskutek choroby do 21 dni, za które przysługuje świadczenie integracyjne pomniejszone o 1/40 za każdy dzień niezdolności (obecnie 14 dni),
 • Podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS, do wysokości 100 proc. świadczenia integracyjnego (obecnie do 50 proc.).

2. Ułatwiających funkcjonowanie centrów integracji społecznej

 • Rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w CIS,
 • Umożliwienie zakładania CIS i KIS przez spółdzielnie socjalne zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych,
 • Umożliwienie realizacji usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach funkcjonującego CIS, w innej gminie (obecnie konieczność uzyskania nowego statusu i stworzenia nowej struktury CIS),
 • Umożliwienie otrzymania od marszałka województwa dotacji na wyposażenie w przypadku np. rozbudowy CIS lub utworzenia warsztatu w innej gminie (obecnie dotacja jedynie na pierwsze wyposażenie) oraz dotacji podmiotowej dla CIS działającym w formie samorządowych zakładów budżetowych,
 • Przyznanie kierownikowi CIS prawa do kwalifikacji uczestnika do dalszego uczestnictwa w zajęciach CIS (obecnie kwalifikuje ośrodek pomocy społecznej na wniosek kierownika).
3. Mających wpływ na jakość funkcjonowania centrów integracji społecznej
 • Wprowadzenie nowych uprawnień nadzorczych dla wojewody w zakresie możliwości weryfikacji spełniania wymagań przez CIS w czasie posiadania statusu CIS (przez okres 5 lat), Umożliwienie kierownikowi swobodnej decyzji w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS (obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu).
 • Umożliwienie kierownikowi swobodnej decyzji w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych osób zatrudnionych w CIS (obecnie ustawa wymienia, które osoby w CIS zatrudnione są na podstawie umowy o pracę np. pracownik socjalny, instruktor zawodu).
4. Mających wpływ na pracodawców

W ramach zatrudnienia wspieranego, przy skierowaniu do pracy, skrócenie okresu zatrudnienia uczestnika lub absolwenta CIS lub KIS do 6 miesięcy z refundacją części wynagrodzenia do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne (obecnie 12 miesięcy; 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką przez 3 miesiące, 80 proc. kolejne 3 miesiące i 60 proc. w następnych 6 miesiącach).


Do tego dochodzą też m.in. zmiany korzystne dla członków Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz możliwość tworzenie resortowych programów na rzecz rozwoju CIS i KIS.


Źródło: Informacja na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

------------------------------------------------------
Wsparcie dla organizacji, które nie skorzystały jeszcze z pomocy.

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z którym współpracuje Gmina Jabłonna pomoże zainteresowanym w sprawdzeniu czy mogą skorzystać z wsparcia oraz w wypełnieniu wniosku.
Kontakt : http://lowes.boris.org.pl


Szczegóły tarczy poniżej:

https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

art. 15zzb – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z niej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzb-wynagrodzenia

art. 15zzd – pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzd-pozyczka

art. 15zzda – pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

art. 15zze – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej: https://legionowo.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze-organizacje
------------------------------------------------------
 
 


 


Centrum Integracji Społecznej- skorzystaj z bogatej oferty usług
24.06.2020 r.

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zachęca do zapoznania się z szeroką ofertą świadczonych usług- od prac remontowo-budowlanych, hydraulicznych, drogowych po sprzątanie i dozorowanie terenów.
Wspieraj EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ!


OFERTA
" style="color:#0033ff">
" style="color:#0033ff">
" style="color:#0033ff">
" style="color:#0033ff">
Ankieta „Tarcza Antykryzysowa” – NGO
19.05.2020 r.

Badanie przeprowadzane przez Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS, na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
ANKIETA
 
 
 
Tarcza dla organizacji
Od 28 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.
 
 
 
 
Informacja Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
10.04.2020 r.

W związku z aktualną sytuacją w kraju informujemy, że od 16 marca 2020 r. do odwołania biuro Stowarzyszenia BORIS pracuje zdalnie.

WIĘCEJ INFORMACJI
 
****************************************************************
 
Jak założyć organizację pozarządową? W jaki sposób pozyskać środki na działalność statutową organizacji pozarządowych? W jakim obszarze mogą działać grupy nieformalne? Na te i inne pytania uzyskacie odpowiedź podczas bezpłatnych warsztatów AKTYWNI SPOŁECZNIE. Projekt realizowany w ramach wspierania ekonomii społecznej przez Gminę Jabłonna we współpracy z Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej.